Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V.

DOWNLOAD PDF ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1.    Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Reboost-Energy B.V. betreffende de verkoop van producten en de eventueel daarmee verband houdende installatiewerkzaamheden.

1.1   Definities:
1. Producten:

 • Zonneboiler/ zonnecollectoren/zonnefolie
 • Zonnepanelen
 • Omvormers
 • Toebehoren en materialen
 • Gehele systemen

2. Contractpartij:     later te noemen “koper / klant “

 • Een rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon (al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf), die een dienst, werk of zaak van Reboost-Energy B.V. wil afnemen of heeft afgenomen en waarmee een overeenkomst wordt of is afgesloten, of aan wie een offerte wordt verstrekt.
 • een ondernemer of consument die een overeenkomst met de leverancier betreffende de aankoop van een product en de eventuele installatie daarvan wenst aan te gaan of is aangegaan.

3. Leverancier:

 • Reboost-Energy B.V.

4. Overeenkomst:

 • de overeenkomst tussen de leverancier en de koper/klant tot koop van het product en de eventuele installatie daarvan.

1.2     Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.
1.3    De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de koper/klant, onder welke benaming dan ook, worden uitdrukkelijk uitgesloten.
1.4    Indien Reboost-Energy B.V. niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat
Reboost-Energy B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 2.     Overeenkomst

2.1     Alle offertes van Reboost-Energy B.V. hebben een geldigheidstermijn van maximaal 10 werkdagen na dagtekeningen tenzij anders is overeengekomen.
2.2     In de offerte / aanbieding genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W.
2.3    De opdracht is van kracht op het moment dat de koper/klant de offerte van
Reboost-Energy B.V. heeft ondertekend en door Reboost-Energy B.V. is ontvangen en is geaccepteerd.
2.4    Is er voor bepaalde werkzaamheden of levering een termijn overeengekomen dan is dit geen fatale termijn.
Bij eventuele overschrijding dient de contractpartij Reboost-Energy B.V. schriftelijk in gebreke te stellen. Reboost-Energy B.V. dient een redelijk termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
2.5    Reboost-Energy B.V. heeft het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten. De artikelen 7:404; 7:407 lid 2 en 7: 409 van het Burgerlijk Wetboek zijn uitgesloten.
2.6    Reboost-Energy B.V. is te allen tijde gerechtigd om de vaste prijs te verhogen als gevolg van de bevoegdheid en of verplichting van de wet- en regelgeving.
2.7    De overeenkomst kan alleen schriftelijk worden gewijzigd of ontbonden en behoeft goedkeuring van beide partijen.
2.8    Als er sprake is van onwerkbaar weer dan wordt de uitvoeringstermijn verlengd met de ontstane termijn.
2.9    Wanneer er sprake is van meerwerk wordt de levertijd verlengd. Eventuele vertraging in de planning geeft geen recht op schadevergoeding.
2.10    De prijs voor de installatie van Reboost-Energy B.V. is de prijs inclusief montage en het bedrijfsvaardig opleveren van het product, behoudens kosten die niet voor rekening van de leverancier komen. Een en ander zoals is opgetekend in de offerte/opdracht.

Artikel 3.     (Af)Levering en het overdragen van de producten

3.1     Reboost-Energy B.V. zal de koper/klant per mail of per brief benaderen voor het maken van een afspraak voor de (af)levering van het product en eventuele installatie.
3.2    De afspraak zal nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn of datum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Reboost-Energy B.V. schriftelijk in gebreke te worden gesteld onder vermelding van een redelijke termijn voor nakoming.
3.3     De levertijd wordt verlengd met de duur van de vertraging ten gevolge van het niet voldoen door de koper/klant aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting.
3.4     De eigendomsoverdracht van het product vindt pas plaats na volledige betaling aan
Reboost-Energy B.V. Bij onvolledige betaling behoudt Reboost-Energy B.V. zich het recht voor het product weer te demonteren en te verwijderen, waarbij de kosten voor demontage en verwijdering geheel voor rekening komen van koper/klant.
3.5    Zolang het eigendom van het afgeleverde niet aan koper/klant is overgedragen mag deze die niet verpanden.
3.6    Indien koper/klant tekort schiet met zijn verplichtingen aan Reboost-Energy B.V, is deze gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen.

Artikel 4.     Werk

4.1    De koper/klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle benodigde vergunningen /ontheffingen e.d.
4.2    Tenzij anders is overeengekomen zijn alle kosten die niet genoemd zijn in de offerte/opdracht aan te merken als “meerwerk “.
4.3    Wijzigingen in het werk zijn aan te merken als “minderwerk “ of “meerwerk “
4.4    Werkzaamheden die vallen onder 4.3 zijn o.a.

 • wijzigingen in het ontwerp;
 • onjuiste gegevensvertrekking van de koper/klant;
 • indien het object ongeschikt blijkt te zijn voor plaatsing en of installatie van het product.

4.5     Het werk is opgeleverd wanneer de koper/klant:

 • het werk heeft goedgekeurd;
 • het werk door de koper/klant geheel dan wel gedeeltelijk in gebruik heeft genomen;
 • niet binnen 5 dagen schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet juist is.

Artikel 5.     Ontbinding, opschorten en tussentijdse opzegging

5.1    Reboost-Energy B.V. is bevoegd om de verplichting op te schorten en/of te ontbinden indien de koper/klant zich gedeeltelijk of in zijn geheel niet aan zijn verplichtingen houdt uit de overeenkomst.
5.2    Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Reboost-Energy B.V. direct opeisbaar bij de koper/klant.
5.3    De overeenkomst is in beginsel niet opzegbaar tenzij partijen dit schriftelijk overeenkomen.
5.4    In geval van liquidatie, van aanvrage van surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging van de koper/klant van schuldsanering of andere omstandigheid waardoor koper/klant niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Reboost-Energy B.V. geheel vrij om de overeenkomst per direct op te zeggen zonder welke verplichting dan ook. De vorderingen zijn dan direct opeisbaar door Reboost-Energy B.V.

Artikel 6.    Betalingsvoorwaarden

6.1    De koper/klant voldoet uiterlijk binnen 10 dagen na ondertekening van de overeenkomst aan Reboost-Energy B.V. 60 % van de totale koopsom tenzij anders is overeengekomen.
6.2    Na ontvangst van de betaling van 60 % van de overeenkomst is de opdracht definitief.
6.3    De koper/klant voldoet voor de levering van de panelen 20% van de koopsom tenzij anders is overeengekomen.
6.4    Na installatie/oplevering ontvangt de koper/klant een factuur voor de het resterende bedrag zijnde 20%. De betalingstermijn voor het resterende bedrag is 10 dagen na factuurdatum.
6.5    Indien de koper/klant in gebreke blijft voor de tijdige betalingen van de factuur(en), dan is de koper/klant van rechtswege in verzuim. De koper/klant is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente zal worden berekend vanaf het moment dat de koper/klant in verzuim is.
6.6    Indien de koper/klant in verzuim is in de ( tijdige ) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten voor rekening van de koper/klant.
De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens het incassosysteem. Indien er hogere kosten moeten worden gemaakt dan zullen deze tegen werkelijke kosten voor rekening komen van koper/klant.

Artikel 7.    Montage c.a.

7.1    Het product wordt door of namens Reboost-Energy B.V. geïnstalleerd en aangesloten, tenzij anders is overeengekomen.
7.2        De koper/klant draagt zorg en voor eigen rekening dat:

 • het personeel van Reboost-Energy B.V. en/of haar onderaannemer(s) toegang krijgt en de werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten.
 • De bereikbaarheid geschikt is voor het afleveren en installeren van het product.

7.3    De koper/klant verklaart dat er geen schadelijke stoffen aanwezig zijn op de locatie waar
het product wordt geplaatst.
7.4.1 De koper/klant draagt zorg dat de werkzaamheden en/of levering van andere, die niet tot de montage/installatiewerkzaamheden van Reboost-Energy B.V. of de door haar ingeschakelde derde behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden door of vanwege Reboost-Energy B.V. geen vertraging ondervindt. Mocht dit toch aan de orde zijn dan is koper/klant verplicht dit Reboost-Energy B.V. minmaal 10 dagen voor aanvang en installatie van het product te laten weten. Eventuele kosten gemaakt door Reboost Energy B.V. zijn geheel voor rekening van koper/klant.

7.5     Koper/klant draagt het risico voor schade die veroorzaakt door:

 • het onjuist opgegeven van informatie en/of opgedragen werkzaamheden;
 • geconstateerde gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht;
 • ongeschiktheid van (on)roerende zaak voor plaatsing en/of installatie van product, bijvoorbeeld door onvoldoende draagkracht of ongeschiktheid van de dakbedekking voor de installatie.

Artikel 8.    Garantie

8.1    Reboost-Energy B.V. staat voor 2 jaar na oplevering in voor het goed functioneren van de installatie.
8.2    Er kan geen aanspraak worden gemaakt op garantie op de mogelijke onderlinge kleurverschillen van de zonnecellen.
8.3    Bij het eventueel bewerken van de geleverde producten c.q. installatie vervalt de onder lid 1 genoemde periode.

Artikel 9.    Aansprakelijkheid
 
9.1    Reboost-Energy B.V. zal uitsluitend aansprakelijk zijn voor eventuele tekortkomingen indien de met de producten meegeleverde garantievoorwaarden van toepassing zijn, in welke situatie de aansprakelijkheid van Reboost-Energy B.V. voor tekortkomingen beperkt zal zijn tot de garantieverplichtingen die zijn omschreven in deze garantievoorwaarden.
9.2    De aansprakelijkheid van Reboost-Energy B.V. ten opzichte van koper/klant is beperkt tot de schade waarvoor en voor zover Reboost-Energy B.V. in overeenstemming met dwingendrechtelijke bepalingen aansprakelijk kan worden gehouden, waarbij gevolg -, indirecte en/of immateriële schade uitdrukkelijk is uitgesloten.
9.3    In geval van schade ten gevolge van de installatiewerkzaamheden kan Reboost-Energy B.V. enkel aansprakelijk gesteld worden in geval van een opzettelijke fout.
9.4    Reboost-Energy B.V. is niet aansprakelijk voor gevolgschade van welke aard dan ook.
9.6    Eventuele aansprakelijkheid voor schade is van de zijde van Reboost-Energy B.V. beperkt tot maximaal het bedrag dat de overeenkomst omvat.
9.7    Schade dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 dagen na het constateren van de schade, aan Reboost-Energy B.V. te worden gemeld, tenzij de koper/klant aannemelijk maakt dat hij/zij de schade niet eerder heeft kunnen melden.

Artikel 10.    Intellectuele Eigendommen

10.1    Tenzij anders is overeengekomen behoudt Reboost-Energy B.V. de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendommen op de door Reboost-Energy B.V. gedane aanbiedingen, ontwerpen, tekeningen en afbeeldingen, modellen etc.
10.2    De informatie mag zonder toestemming van Reboost-Energy B.V. niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden worden gegeven. Koper/klant is bij elke overtreding een boete verschuldigd van € 10.000,00.
Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 11.    Toepasselijk recht en geschillen

11.1    Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing ook als de verbintenis geheel of gedeeltelijk buiten Nederland of betrokken partij daar woonplaats heeft. Het Weens Koopverdrag als ook de Convention on the International Sale of Goods 1980 wordt uitgesloten.
11.2    Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten zullen, voor zover geen minnelijke regeling mogelijk is, worden beslecht door de volgens de wet bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12.    Slotbepalingen

12.1    Reboost-Energy B.V. heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen geen gevolgen hebben voor bestaande overeenkomsten.

DOWNLOAD PDF ALGEMENE VOORWAARDEN

IRFTS Solar Solutions

Zonnepanelen

Verschillende soorten zonnepanelen voor u op een rij. U kunt bij ons terecht voor zonnepanelen van 7 verschillende merken. Ga naar zonnepanelen >>

Lead Crystal Batteries

Lead Crystal Batteries

De missie van Green Rhino is om een milieuvriendelijk, superieur en kostenefficiënter energieopslagsysteem en Lead Crystal Battery op de wereldmarkt te introduceren. Ga naar Lead Crystal Batteries >>

Partners

Reboost-Energy B.V. werkt samen met diverse grote spelers in de markt op het gebied van Zonne energie. Partners die zorgvuldig zijn uitgezocht en net als ons zich richten op producten van hoge kwaliteit, waarbij de focus ligt op duurzaamheid, betrouwbaarheid en efficiëntie.
Ga naar Partners >>